Not known Details About Sheet Feeding Paper Bag Making MachineDet er forbudt direkte eller indirekte å importere, kjøpe eller overføre fra Nord-Korea statuer oppført i vedlegg X, enten de har sin opprinnelse i Nord-Korea eller ikke.

5. Vedlegg XVI omfatter personer, enheter eller organer som ikke omfattes av vedlegg XIII, XIV eller XV, og som handler på vegne av eller på instruks fra personer, enheter eller organer oppført i vedlegg XIII, XIV eller XV, eller personer som medvirker til å omgå sanksjoner eller bryter bestemmelsene i denne forordning.

transaksjoner som er nødvendige utelukkende for å gjennomføre prosjekter som EU eller EUs medlemsstater finansierer for utviklingsformål rettet direkte mot sivilbefolkningens behov eller for å fremme kjernefysisk nedrustning, og

a. Effective at repeatedly creating, in excess of a time frame of eight hrs, 10 kV or maybe more, with output electrical power of 5 kW or even more with or devoid of sweeping; and

Wigs, Fake beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like, of human or animal hair or of textile resources; article content of human hair not in other places specified or included

Other respiration appliances and gasoline masks, excluding protective masks having neither mechanical pieces nor replaceable filters

Det er forbudt direkte eller indirekte å importere, kjøpe eller overføre fra Nord-Korea bly og blymalm oppført i vedlegg XIb, Paper Bag Making Machine Cost enten de har sin opprinnelse i Nord-Korea eller ikke.

Det er forbudt direkte eller indirekte å selge, levere, overføre eller eksportere nylig trykte eller ikke-utstedte sedler og mynter i nordkoreansk valuta til eller til fordel for Nord-Koreas sentralbank.

Other vessels for that transport of goods as well as other vessels to the transport of both read what he said of those individuals and merchandise

three. «krav»: ethvert omtvistet eller uomtvistet krav som er gjort gjeldende i henhold til eller i tilknytning til en kontrakt eller transaksjon, særlig

transaksjoner i forbindelse med en bestemt handelskontrakt som ikke er forbudt i henhold til denne forordning,

direkte eller indirekte å levere tjenester i tilknytning til gruvedrift eller i tilknytning til produksjon innenfor kjemisk industri, gruvedrift og raffinering, som nevnt i vedlegg XII del A, til fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer i eller til bruk i Nord-Korea, og

Mechanical pulping does not get rid of the lignin, so the generate may be very large, >ninety five%, however it triggers the paper Hence visit this site right here made to turn yellow and come to be brittle as time passes. Mechanical pulps have fairly shorter fibres, Hence generating weak paper. Even though huge quantities of electrical energy are needed to make mechanical pulp, it costs under the chemical sort.

In addition to the fibres, pulps may consist of fillers including chalk or china clay,[eleven] which enhance its properties for printing or composing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *